Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wobec WIBORu

Większość z nas zaciągała kredyty, żeby zrealizować marzenia o własnym domu czy mieszkaniu. Były to kredyty złotówkowe oprocentowane w oparciu o wskaźnik WIBOR.

Kredyty złotówkowe powszechnie uważane były wtedy za bezpieczne. Okazuje się jednak, że banki świadomie wprowadzały klientów w błąd, proponując kredyty oparte na zmiennym oprocentowaniu w oparciu o wskaźnik WIBOR.

Niewystarczające informowanie o ryzyku

Prezes UOKiK-u, 13 czerwca 2018 r. wystosował pismo do banków dotyczące kredytów złotówkowych. Z opinii tej jednoznacznie wynikało, że banki w niewystarczający sposób informowały o ryzyku związanym z kredytami opartymi na zmiennym oprocentowaniu. Ponadto brak było w ofercie banków alternatywy, czyli kredytów hipotecznych opartych na stałym oprocentowaniu. Prezes UOKiK-u sugerował bankom wdrażanie systemu stabilizacyjnego, który miałby chronić klientów przed wzrostem stóp procentowych.

Następnie – 28 listopada 2018 r. Prezes UOKiK-u przedstawił opinię dotyczącą abuzywności niektórych klauzul określających przesłanki zmiennego oprocentowania. Z tego stanowiska wynika, że zapisy umów mogą naruszać dobre obyczaje poprzez wprowadzenie dysproporcji praw i obowiązków na niekorzyść konsumenta oraz brak zapewnienia równowagi kontraktowej stron. To banki miały możliwość arbitralnego decydowania o zakresie zmiennego oprocentowania, nie informowały w sposób precyzyjny o okolicznościach, które będą stanowić podstawę do zmiany oprocentowania, a tym samym pozbawiały konsumentów możliwości weryfikowania ich zasadności.

Według Prezesa UOKiK-u wszystkie te okoliczności jednoznacznie świadczą o abuzywności klauzul dotyczących przesłanek zmiany oprocentowania.

Brak reakcji banków

Niestety pomimo negatywnego stanowiska dotyczącego stosowania takich praktyk w bankach nadal świadomie udzielano kredytów o zmiennym oprocentowaniu w oparciu o wskaźnik WIBOR. Ponadto nie wprowadzono żadnej alternatywy i nie wdrożono żadnych mechanizmów zabezpieczających konsumentów przed niekorzystnymi podwyżkami stóp procentowych.

W konsekwencji klienci nie byli rzetelnie informowani o ryzyku związanym ze zmiennym oprocentowaniem.

Podsumowanie

Jednoznaczne stanowisko UOKiK-u zapewnia solidną podstawę do dokonania rzetelnej analizy umowy ze zmiennym oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIBOR i podjęcia decyzji o drodze sądowej.

Aktualnie coraz więcej kredytobiorców złotówkowych składa pozwy do sądu żądając unieważnienia umów. Nawet 2 mln posiadaczy kredytów hipotecznych, których raty rosną w szybkim tempie, może zacząć działać w swojej sprawie. Kolejne pozwy o WIBOR spływają do sądów, dając nadzieję kredytobiorcom złotowym na korzystne rozstrzygnięcie na drodze sądowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group chętnie pomaga kredytobiorcom hipotecznym złotowym wygrywać spory sądowe w walce z bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej