Instytucja prawa cywilnego jaką jest zabezpieczenie roszczenia dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową. Najczęściej wniosek o zabezpieczenie składany jest wraz z pozwem, a sąd ma obowiązek rozpatrzyć go w pierwszej kolejności. Przedstawiamy postanowienie o zabezpieczenia powództwa naszej Klientki wydane zaledwie miesiąc od złożenia wniosku o zabezpieczenie wraz z pozwem do sądu.

Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność.

W razie akceptacji wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

Zabezpieczenie roszczenia wydane po miesiącu

Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny, 18 sierpnia 2022 r. wydał postanowienie na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa przeciwko Getin Noble Bank S.A. z/s w Warszawie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 13933/22.

Sąd udzielił zabezpieczenia roszczenia niepieniężnego o ustalenie nieważności umowy o kredyt hipoteczny indeksowany do CHF zawartej 15 lipca 2008 r. z poprzednikiem prawnym pozwanego Getin Bank S.A. z/s w Katowicach. Na tej podstawie Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu przez powódkę od 18 sierpnia 2022 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony wraz z pozwem 11 lipca 2022 roku.

Klientka spłaciła już nominalną wartość kredytu

Na podstawie kwestionowanej umowy powódka uiściła na rzecz pozwanego tytułem rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych kosztów kredytu kwoty: 192 766,66 zł w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 maja 2022 r., 1 114,42 zł i 6 473,49 CHF z tytułu opłat i prowizji oraz 7 973,15 zł i 5 692,71 CHF tytułem kosztów zabezpieczeń i ubezpieczeń pobieranych przez pozwanego wraz z ratami. Dane te wynikają z zaświadczeń banku i stanowią – po przeliczeniu kwot w CHF po średnim kursie NBP 4,8528 PLN/CHF z dnia wniesienia pozwu – łącznie kwotę 260 894,36 zł, przekraczającą o 108 179,74 zł wysokość kwoty kredytu otrzymanej przez powódkę od pozwanego wynoszącą 152 714,62 zł.

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać 2 przesłanki tj. uprawdopodobnienie roszczenia i wykazanie interesu prawnego, dlatego powinien być dobrze umotywowany.

W naszej sprawie Klientka spłaciła już nominalną wartość kapitału i wykazała słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości.

Dlatego też po upływie zaledwie 1 miesiąca od złożenia pozwu wraz z wnioskiem o zabezpieczenie powództwa Sąd wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku. Rozwiązanie to jest zatem niezwykle korzystne dla kredytobiorców, którzy zyskują spokój na czas trwania całego procesu sądowego.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium