Wstrzymanie płatności rat kredytu CHF w Getin Noble Bank S.A. w upadłości z 26 września 2023

Kolejne postanowienie o zabezpieczenie powództwa dla naszego Klienta! Zabezpieczenie z 26 września 2023 r. tym bardziej cieszy, bo zostało udzielone w postępowaniu przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości, a jak wiadomo 20 lipca 2023 r. ogłoszono upadłość tego banku.

Nasz Klient zawarł umowę kredytu „Tradycyjny” waloryzowanego kursem CHF w 2008 r. z Noble Bank S.A., oddział specjalistyczny Metrobank w Warszawie. Umowa kredytu opiewała na kwotę 456.987,51 PLN.

Powyższe postanowienie potwierdza pozytywną linię orzeczniczą tzw. Wydziału Frankowego, którego sędziowie udzielają coraz więcej zabezpieczeń roszczeń. Zabezpieczenia udzielane są tym chętniej, gdy kredytobiorca frankowy spełnił na rzecz banku świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż kwota kapitału kredytu.

Postanowienie o zabezpieczeniu powództwa

Na posiedzeniu niejawnym 26 września 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 14807/21.

Sprawa z powództwa naszego Klienta toczy się przeciwko Getin Noble Bank S.A. w upadłości. Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 26 września 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, a jednocześnie zawiesił postępowanie do czasu zgłoszenia się syndyka.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 17 lipca 2023 r.

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicz uiścił na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę 472.045 zł, która przekraczała wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowicza od banku o 15.057 zł.

Co jest ważne we wniosku o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać 2 przesłanki:

1. uprawdopodobnienie roszczenia oraz

2. wykazanie interesu prawnego.

To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dobrego umotywowania składanego dokumentu.

Wstrzymanie obowiązku spłaty rat ma jednak szczególne znaczenie, od razu wskazuje, że sąd uznaje roszczenie dotyczące stwierdzenia nieważności całej umowy za uprawdopodobnione.

W powyższej sprawie nasz Klient spłacił już nominalną wartość kapitału i wykazał słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości. Dobrze przygotowany i umotywowany wniosek przekonał Sąd do wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Warto podkreślić, że postanowienie o zabezpieczeniu powództwa zapadło w sprawie przeciwko Getin Noble Bank S.A., który od 20 lipca 2023 r. jest w upadłości.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych