Przygotowując się do realizacji inwestycji warto pamiętać, że pozwolenie na budowę nie jest bezterminowe (pisałem o tym m.in. tutaj). Przypomnę jednak jeszcze raz o tym ważnym przepisie; tym bardziej, że niedawno w przedmiotowej regulacji wydany został ciekawy wyrok.

Zanim przejdę do orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim, przywołam art. 37 ust. 1 p.b. Zgodnie z tym przepisem, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna. Pozwolenie wygasa także wówczas, jeżeli budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

W przypadkach opisanych wyżej budowa będzie mogła być wznowiona lub ponownie rozpoczęta jedynie na podstawie nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, o której stanowi art. 28 ust. 1 p.b.

Pozwolenie na budowę wygasa z mocy prawa!

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 lutego 2019 r. (sygn. akt II SA/Go 897/18) Sąd uznał, że przepis regulujący instytucję wygaszenia pozwolenia na budowę (art. 37 ust. 1 p.b.) nie wskazuje, czy wszczęcie postępowania w tym przedmiocie następuje na wniosek, czy z urzędu.

„Jest to rozwiązanie w pełni racjonalne bowiem dopuszcza oba tryby. Wynika to z tej racji, że przepis art. 37 ust. 1 p.b. mówi o wygaśnięciu decyzji o pozwoleniu na budowę z mocy prawa.” (II SA/Go 897/18)

W ocenie Sądu powyższe stanowisko oznacza, że decyzja wydawana przez organ ma charakter deklaratoryjny a nie konstytutywny, jedynie potwierdzający zaistniały stan prawny.

Podsumowanie

Pamiętajmy zatem, że faktyczne wygaśnięcie pozwolenia na budowę nie zależy od złożonego – chociażby przez inwestora czy zainteresowanego – stosownego wniosku. Nie zależy też od podjęcia postępowania w tej sprawie przez organ z urzędu. Wygaśnięcie pozwolenia na budowę następuje bowiem z mocy prawa.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank