Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowę kredytu frankowego Klienta kancelarii Szołajski Legal Group zawartą z mBankiem. Nasz Klient wywalczyli zwrot 59 391,53 zł oraz 34 880,74 CHF, a także kwotę 9 358,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Ponadto bank zapłacił także za koszty procesu sądowego. Tym samym umowa zawarta 15 lutego 2007 r. z BRE Bankiem SA na okres 30 lat oraz na kwotę 300 tys. zł przestała wiązać naszych Klientów.

 

mBank należy do czołówki banków pod względem wartości portfela kredytów frankowych. Umowy kredytowe mBanku, który jest następcą prawnym BRE Banku SA są uznawane za najbardziej wadliwe na rynku, bowiem zawierają liczne postanowienia niedozwolone znajdujące się w rejestrze klauzul abuzywnych UOKiK.

 

Jak orzekł Sąd na posiedzeniu niejawnym?

 

Sąd Okręgowy w Warszawie I Wydział Cywilny, 25 kwietnia 2022 r. wydał wyrok unieważniający w całości umowę kredytu hipotecznego Multiplan zawartą w 2007 r. z BRE Bankiem SA z/s w Warszawie (sygn. akt I C 2652/20).

 

Od pozwanego mBanku SA na rzecz Frankowicza Sąd zasądził 59 391,53 zł, 34 880,74 CHF oraz 9 358,73 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 31 marca 2020 r. do dnia zapłaty. Ponadto Sąd zasądził od Banku na rzecz Frankowicza zwrot kosztów procesu.

 

Pozew został złożony do Sądu Okręgowego w Warszawie 8 lipca 2020 r., po czym nastąpiła wymiana pism procesowych. Jedyna rozprawa, podczas której został przesłuchany kredytobiorca odbyła się 21 września 2021 r. Następnie sąd wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Najwyższym w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21. W tym czasie wszyscy oczekiwali uchwały SN dotyczącej kredytów frankowych, dlatego sądy nagminnie zawieszały postępowania.

 

Po złożonym 19 października 2021 r. zażaleniu na postanowienie o zawieszeniu postępowania, Sąd Apelacyjny uchylił zawieszenie a strony zostały zobowiązane do złożenia stanowisk końcowych w sprawie na piśmie.

 

Na posiedzeniu niejawnym, które odbyło się 25 kwietnia 2022 r. Sąd wydał wyrok unieważniający w całości umowę kredytu oraz zasądził całość dochodzonych roszczeń. Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie poparł w całości argumentację Frankowicza w procesie.

 

Wnioski

 

mBank jest liderem przegranych spraw frankowych w polskich sądach, a umowy tego banku są uznawane za najbardziej wadliwe na rynku kredytowym. Natomiast propozycje ugodowe mBanku są skrajnie niekorzystne dla Frankowiczów.

 

Nie warto czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Tym bardziej, że coraz częściej wyroki są wydawane na posiedzeniach niejawnych. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

 

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank