Lawinowo narastająca ilość spraw frankowych sprawia, że Sądy coraz częściej orzekają już po pierwszej rozprawie i to zdecydowanie na korzyść Frankowiczów. Tym razem przedstawiamy wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF zawartą z Bankiem BPH z Krakowa (obecnie PEKAO S.A.) wydany bez ani jednej rozprawy.

Wyrok na podstawie złożonych w Sądzie odpowiedzi stron

Sąd Okręgowy w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ustalił 18 sierpnia 2021 r. nieważność całej umowy kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF zawartej z Bankiem BPH z Krakowa (którego następcą prawnym jest Bank Polska Kasa Opieki S.A.).

Ponadto w wyroku Sąd zasądził na rzecz powoda kwotę ponad 37 tys. zł oraz ponad 30 tys. CHF wraz z odsetkami. Zlecił także szczegółowe rozliczenie referendarzowi kosztów procesu.

Wartym uwagi jest fakt, że w rzeczonej sprawie nie odbyła się ani jedna rozprawa. Pozwany złożył odpowiedź na pozew, a strona powodowa otrzymała zobowiązanie do wskazania konkretnych okoliczności wynikających z zawarcia umowy kredytowej z Bankiem BPH z Krakowa (którego następcą prawnym jest Bank PKO S.A.). Następnie, po podjęciu niniejszych czynności Sąd wydał wyrok unieważniający w całości umowę kredytową. Zdaniem Sądu nie było możliwości dalszego wykonywania umowy po usunięciu z niej klauzul abuzywnych.

Sąd uznał, że postanowienia umowne mają niedozwolony charakter, co stanowi podstawę do rażącego naruszenia interesów konsumenta oraz naruszenia równowagi stron umowy.

Wnioski

Bardzo szybko rośnie ilość spraw frankowych, a orzecznictwo polskich sądów wykazuje, że sprawiedliwość stoi po stronie Frankowicza.

Umowy kredytowe zawierane z PEKAO S.A. są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie takiej umowy. Dlatego należy działać w swojej sprawie i pozywać banki: www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko PEKAO S.A. i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw przed Sądem i wygrywać z Bankami. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank