Kolejna sprawa, którą prezentujemy przedstawiając spory Frankowiczów z Bankiem Pekao S.A. zakończyła się unieważnieniem umowy kredytowej w 13 miesięcy!

Sąd Rejonowy w Gdyni w wyroku z 10 listopada 2020 r. ustalił nieważność całej umowy kredytu hipotecznego denominowanego kursem CHF, zawartej między powódką a poprzednikiem prawnym pozwanego, czyli Bankiem BPH.

Jak orzekł Sąd?

W przedmiotowej sprawie odbyły się dwie rozprawy.

Na pierwszej Sąd dopuścił dowód z przesłuchania stron oraz z opinii biegłego na okoliczność wysokości nadpłat, choć ostatecznie nie rozpatrywał roszczenia o odfrankowienie.

Podczas drugiej rozprawy Sąd uwzględnił powództwo główne i ustalił, że umowa zawarta 31 października 2005 r. jest nieważna. Na uwagę zasługuje fakt, że od momentu wytoczenia powództwa do zakończenia postępowania w I instancji minęło zaledwie 13 miesięcy.

Wnioski

Umowy kredytowe zawierane z BPH w Krakowie są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz unieważnienie takiej umowy.

Orzecznictwo polskich sądów podlega stabilizacji i ujednoliceniu, orzekając o kolejnych złamaniach prawa przez banki przy zawieraniu umów kredytowych. Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium