Nieważność umowy frankowego kredytu hipotecznego zawartego z Deutsche Bank Polska S.A. orzekł 30 czerwca 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, XXVIII Wydział Cywilny. Klienci Szołajski Legal Group odzyskali osobno kwoty po 58.770,84 PLN oraz po 24.858,00 CHF.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego na kwotę 139.520,00 CHF w lipcu 2008 r. na 348 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 20 kwietnia 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 21 września 2021 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

Warto podkreślić, że w sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 16 czerwca 2023 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze, nie było natomiast biegłego sądowego ani świadków. Sąd w ustnych motywach uzasadnienia wskazał, że kwoty należało zasądzić na rzecz każdego Frankowicza osobno, bowiem z uwagi na majątkowy ustrój rozdzielności nie można było zasądzić łącznie, a solidarność powodów jako wierzycieli nie wynika ani z przepisów, ani z treści czynności prawnej.

Wyrok o sygn. akt XXVIII C 3083/21 Sąd Okręgowy w Warszawie wydał 30 czerwca 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od Deutsche Bank Polska S.A. na rzecz Frankowiczów osobno kwoty po 58.770,84 PLN oraz po 24.858,00 CHF. Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów łącznie kwotę w wysokości 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Deutsche Bank Polska S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej