Na mocy wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z 19 września 2023 r. z powództwa naszego Klienta przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. Frankowicz odzyskał 296.188,62 PLN oraz 28.390,48 CHF. Klient Szołajski Legal Group zawarł umowę kredytu hipotecznego z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w czerwcu 2007 r. na kwotę 89.767,77 CHF na okres 30 lat. Nasz Klient spłacił kredyt hipoteczny w styczniu 2021 roku, po prawie 14 latach spłaty kredytu.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 17 stycznia 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 12 czerwca 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa 19 września 2023 r., na której przesłuchano Frankowicza i wydano wyrok. Sąd oddalił wniosek o przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego sądowego, wskazując na jego nieprzydatność wobec precyzyjnych twierdzeń powoda w tej materii.

Sąd Okręgowy w Warszawie 19 września 2023 r. wydał wyrok o sygn. akt XXVIII C 1916/22.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku BNP Paribas Bank Polska S.A. na rzecz Frankowicza kwotę 296.188,62 PLN oraz 28.390,48 CHF wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od 5 kwietnia 2023 r. tj. daty doręczenia oświadczenia o świadomości skutków ustalenia nieważności w związku z nieważną Umową kredytu hipotecznego zawartej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A..

Ponadto Sąd orzekł, że koszty sądowe w całości należą się Frankowiczowi, przy czym ich wyliczenia dokona referendarz sądowy w postanowieniu.

W ustnych motywach uzasadnienia Sąd wskazał, że rozliczenie winno być dokonane w ten sposób, że to jedynie bank będzie przekazywał Frankowiczowi nadpłatę bez obowiązku wzajemnych rozliczeń.

Dobrze, że taka praktyka, choć już dostrzegalna przez pełnomocników kredytobiorców i będąca wprost konsekwencją przepisów prawa, została określona przez Sąd z urzędu. To daje argumenty względem banku na czas rozliczenia umowy kredytu już po prawomocnym wyroku.

Wnioski

Umowy zawierane z BGŻ S.A., którego następcą prawnym jest BNP Paribas Bank Polska S.A. są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko BNP Paribas Bank Polska S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych