Nasza kolejna wygrana z BPH (GE Money Bank)

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z GE Money Bank S.A. orzekł 1 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Krakowie. Klienci Kancelarii Szołajski Legal Group odzyskali prawie 300 tys. zł.

Frankowicze zawarli umowę kredytu hipotecznego z GE Money Bank S.A. z siedzibą w Gdańsku w lipcu 2007 r. na kwotę 329.485,80 PLN, na okres 360 miesięcy. Następcą prawnym banku jest BPH S.A. z siedzibą w Gdańsku.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 3 listopada 2021 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 22 marca 2022 r., zaś replikę złożyliśmy 7 grudnia 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyły się 2 rozprawy: pierwsza 19 lipca 2023 r., na której przesłuchano Frankowiczów oraz świadka, nie było natomiast opinii biegłego sądowego. Druga rozprawa miała miejsce 22 listopada 2023 r.

Wyrok o sygn. akt I C 3153/21, Sąd Okręgowy w Krakowie wydał 1 grudnia 2023 r.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę 297.546 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 20 lipca 2023 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz pozostałych Frankowiczów kwotę 11.834 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy kredytów indeksowanych do CHF dawnego banku BPH zawierają klauzule abuzywne odnoszące się do mechanizmu przeliczeniowego. Sąd Okręgowy w Krakowie potwierdził, iż zgodnie z orzeczeniem TSUE z 29 kwietnia 2021 r. C-19/20, wadliwe postanowienia umowne należy eliminować z umów w całości, a pozostawienie fragmentu zapisu umownego jest niedopuszczalne. Następstwem usunięcia klauzul niedozwolonych jest nieważność całej umowy kredytowej.

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z Gdańska i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium