Tym razem pozew Frankowiczów przeciwko Bankowi PKO BP w sprawie umowy kredytu Własny Kąt Hipoteczny rozstrzygał Sąd Okręgowy w Bielsku Białej. W wyroku z 19 marca 2020 r. unieważnił kredyt frankowy (sygn. akt I C 1113/19).

Sąd Okręgowy potwierdził, że klauzule zawarte w umowie kredytowej były nieważne, ponieważ odnosiły się do kursu waluty określanego samodzielnie przez Bank w jego tabeli kursowej.

Będący przedmiotem tej sprawy sądowej kredyt Własny Kąt Hipoteczny był kredytem denominowanym, a suma kredytu była podana we frankach szwajcarskich, dlatego Frankowicze domagali się przede wszystkim unieważnienia kredytu. W pozwie dochodzili również zasądzenia nadwyżki wynikającej z wpłaconych rat kredytu nad kwotą udzielonego kredytu.

Stosowanie teorii salda możliwe

Sąd Okręgowy w Bielsku Białej potwierdził zarzuty Frankowiczów i unieważnił umowę kredytu Własny Kąt Hipoteczny stwierdzając, że po wykreśleniu klauzul abuzywnych, umowy nie można dalej wykonywać i podlega ona unieważnieniu.

Co ważne, Sąd Okręgowy w Bielsku Białej zasądził na rzecz Frankowiczów dochodzoną przez nich różnicę pomiędzy kwotą wpłaconą, a kwotą udzielonego przez Bank kredytu!

Sąd Okręgowy zastosował tzw. teorię salda. Uznał, że rozliczenia pomiędzy stronami dokonuje się niejako automatycznie, a Sąd wzajemnie potrąca należne świadczenia. Zgodnie z tą zasadą obowiązek zwrotu świadczenia obciąża tylko tę stronę, która uzyskała wyższą korzyść.

W przedmiotowej sprawie wyższą korzyść uzyskał Bank i dlatego to Bank musi zwrócić Frankowiczom różnicę pomiędzy wpłaconymi ratami a kwotą kredytu.

Takie orzeczenie – wydane w marcu 2020 r. – jest bardzo ważne, bowiem 11 grudnia 2019 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że ma wątpliwości co do stosowania rozliczenia według teorii salda (sygn. akt: V CSK 382/18).

Podsumowanie

Orzeczenie Sądu Okręgowego z Bielska Białej potwierdza, że każdą sprawę trzeba analizować indywidualnie, a przy unieważnieniu kredytu, rozliczenie Frankowiczów z Bankiem może być dokonane zgodnie z teorią salda.

Frankowiczu należy działać i występować do Sądu z pozwem. Twoją umowę może unieważnić albo odfrankowić tylko Sąd!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych