Do tej pory, w artykułach o zarządzie sukcesyjnym opisywaliśmy możliwość powołania Zarządcy Sukcesyjnego przez Wspólnika Spółki Cywilnej (tutaj) oraz czynności zachowawcze podejmowane do czasu powołania Zarządcy Sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy (tutaj) .Teraz przyszedł czas na usystematyzowanie informacji nt. okoliczności odwołania i rezygnacji Zarządcy Sukcesyjnego. Komu przysługuje prawo odwołania, kiedy Zarządca może zrezygnować i jak postępować po odwołaniu czy rezygnacji?

Odwołanie Zarządcy Sukcesyjnego

Zarządcę Sukcesyjnego może odwołać:

  1. przedsiębiorca– składając Zarządcy Sukcesyjnemu oświadczenie w formie pisemnej – pod rygorem nieważności;
  2. po śmierci przedsiębiorcy – osoby uprawnione do powołania Zarządcy Sukcesyjnego (małżonek, spadkobierca ustawowy, spadkobierca testamentowy) za zgodą osób, którym łącznie przysługuje ponad połowa udziałów w przedsiębiorstwie w spadku;
  3. sąd– w przypadku rażącego naruszenia obowiązków przez Zarządcę Sukcesyjnego.

Rezygnacja Zarządcy Sukcesyjnego

Za życia przedsiębiorcy, Zarządca Sukcesyjny może złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji. W takiej sytuacji – pod rygorem nieważności – składa przedsiębiorcy oświadczenie w formie pisemnej.

Po śmierci przedsiębiorcy, Zarządca Sukcesyjny może złożyć rezygnację z pełnienia tej funkcji, składając oświadczenie przed notariuszem.

Po rezygnacji, Zarządca Sukcesyjny ma obowiązek pełnienia swojej funkcji przez 2 tygodnie, chyba że wcześniej został powołany kolejny Zarządca.

Powołanie kolejnego Zarządcy Sukcesyjnego

Po odwołaniu lub rezygnacji Zarządcy Sukcesyjnego można powołać kolejnego Zarządcę Sukcesyjnego. Uprawnienie do powołania przysługują tym samym osobom, które mogły powołać Zarządcę Sukcesyjnego.

Ciekawą instytucją jest „Zarządca Sukcesyjny na Wypadek”, którego również może powołać przedsiębiorca. Taka osoba ma przejąć zarząd, gdyby Zarządca Sukcesyjny powołany w pierwszej kolejności zrezygnował z pełnienia tej funkcji albo nie mógł jej pełnić z powodu śmierci, ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych, odwołania go przez przedsiębiorcę albo uprawomocnienia się orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej