Wniosek frankowiczów o zabezpieczenie powództwa poprzez zawieszenie spłacania rat kredytu do czasu rozstrzygnięcia sprawy, rozpatrywał w sierpniu 2019 r. Warszawski Sąd Okręgowy. W sprawie o  sygn. akt XXV C 355/18, wraz z pozwem o unieważnienie kredytu frankowego przeciwko GetIn Noble Bank, frankowicze złożyli oddzielny wniosek o zawieszenie spłacania rat kredytu z uwagi na sytuację finansową banku.

We wniosku frankowicze podnieśli, że sytuacja finansowa banku jest nienajlepsza i w razie wygranej przez nich sprawy GetIn Noble Bank może być niewypłacalny.

Sąd uwzględnia wniosek frankowiczów

Uwzględniając wniosek frankowiczów, Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał w uzasadnieniu, że kluczowym do podjęcia decyzji była tzw. afera KNF.

Trudna sytuacja finansowa banku została uprawdopodobniona przez frankowiczów załączoną do wniosku o udzielenie zabezpieczenia transkrypcją stenogramu rozmowy Leszka Czarneckiego z przewodniczącym KNF Markiem Chrzanowskim.

Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia nie jest jeszcze prawomocne. Bank złożył stosowne zażalenie na to orzeczenie, ale sam fakt jego udzielenia jest przełomowy.

SLG: warto złożyć wniosek o zabezpieczenie powództwa

W ocenie Szołajski Legal Group, składając pozew o unieważnienie umowy, frankowicze winni również składać stosowny wniosek o zabezpieczenie powództwa w zakresie wstrzymania płatności rat kredytu.

Dotyczy to szczególnie tych frankowiczów, którzy już spłacili nominalną wartość kredytu udzielonego przez Bank w złotówkach i w przypadku nieważności umowy kredytu, to bank będzie musiał zwrócić nadpłatę. W takiej sytuacji, płacąc kolejne raty, frankowicze zwiększają nadpłatę i swoje roszczenie wobec banku.

W najlepszej sytuacji są oczywiście kredytobiorcy Banku GetIn Noble Bank. Jednak złożenia wniosku o zabezpieczenie nie można wykluczyć wobec innych banków, chociaż ich sytuacja nie jest tak niepewna.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank