Umowy Deutsche Banku są trudniejsze do unieważnienia niż umowy innych banków, jednak jest to możliwe! Tym bardziej cieszy postanowienie o zabezpieczenie powództwa naszych Klientów, które uzyskaliśmy 31 sierpnia 2023 r.

Nasi Klienci zawarli umowę kredytu budowlano-hipotecznego waloryzowanego kursem CHF na nabycie nieruchomości na współwłasność w 2007 r. Umowa kredytu opiewała na kwotę ponad 1,6 mln CHF, co wtedy odpowiadało około 3,7 mln PLN. Frankowicze spłacili w ciągu 15 lat około 4,2 mln PLN. Według banku suma kredytu do spłaty wynosi nadal 600.000 CHF, czyli w przeliczeniu nadal prawie 3 mln PLN.

Kiedy zabezpieczenie powództwa?

Powyższe postanowienie potwierdza pozytywną linię orzeczniczą tzw. Wydziału Frankowego, którego sędziowie udzielają coraz więcej zabezpieczeń roszczeń, tym bardziej w sytuacji, gdy kredytobiorca frankowy spełnił na rzecz banku świadczenie nienależne w kwocie wyższej niż kwota kapitału kredytu.

Instytucja prawa cywilnego jaką jest zabezpieczenie roszczenia dopuszcza możliwość zawieszenia spłat rat kredytu do czasu uzyskania prawomocnego wyroku unieważniającego umowę frankową.

Największe szanse na uzyskanie zabezpieczenia mają kredytobiorcy, którzy spłacili już kwotę nominalną kredytu oraz posiadacze kredytu w banku zagrożonym upadłością lub prowadzącym na terenie Polski ograniczoną działalność.

W razie akceptacji wniosku kredytobiorca na etapie wstępnym sprawy ma świadomość, że sąd uznał jego roszczenie główne dotyczące unieważnienia umowy kredytowej za uprawdopodobnione.

Postanowienie dla naszych Klientów z 31 sierpnia

Na posiedzeniu niejawnym 31 sierpnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny wydał postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia o sygn. akt XXVIII C 11690/23.

Sprawa z powództwa naszych Klientów toczy się przeciwko Deutsche Bank Polska S.A. z/s w Warszawie.

Sąd udzielił Frankowiczom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności z umowy kredytu budowlano-hipotecznego zawartej w listopadzie 2007 r. z Deutsche Bank PBC S.A. z/s w Warszawie.

Sąd wstrzymał obowiązek dokonywania spłat rat kredytu od 31 sierpnia 2023 r. do dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie.

Wniosek o zabezpieczenie powództwa

Wniosek o zabezpieczenie powództwa został złożony 10 sierpnia 2023 r. wraz z pozwem. Frankowicze wystąpili przeciwko bankowi z roszczeniem o ustalenie nieważności umowy w całości oraz o zapłatę wszystkich uiszczonych na rzecz pozwanego kwot, jako żądaniem głównym określonym w pkt 1 petitum pozwu.

Na podstawie kwestionowanej umowy Frankowicze uiścili na rzecz banku tytułem rat kapitałowo-odsetkowych kwotę ponad 4,2 mln zł, która przekraczała wysokość kwoty kredytu otrzymaną przez Frankowiczów od banku wynoszącą 1,6 mln CHF o 1,3 mln zł oraz 700.000 CHF.

Co jest ważne we wniosku o zabezpieczenie powództwa?

Wniosek do sądu o zabezpieczenie musi spełniać 2 przesłanki:

  1. uprawdopodobnienie roszczenia oraz
  2. wykazanie interesu prawnego.

To na wnioskodawcy spoczywa obowiązek dobrego umotywowania składanego dokumentu. Wstrzymanie obowiązku spłaty rat ma jednak szczególne znaczenie, od razu wskazuje, że sąd uznaje roszczenie dotyczące stwierdzenia nieważności całej umowy za uprawdopodobnione.

W powyższej sprawie nasi Klienci spłacili już nominalną wartość kapitału i wykazali słabą kondycję finansową banku, stwarzającą niepewność prawną i ryzyko, że wykonanie wyroku unieważniającego umowę może być utrudnione w przyszłości. Dobrze przygotowany i umotywowany wniosek przekonał Sąd do wydania postanowienia w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia.

Wnioski

Sądowe zabezpieczenie w postaci zawieszenia spłat rat kredytu do czasu prawomocnego wyroku pozwala Frankowiczom uwolnić się od toksycznego zobowiązania frankowego.

W przypadku pozytywnego postanowienia kredytobiorca może odczuć finansową ulgę od początku sprawy sądowej i w komfortowych warunkach oczekiwać korzystnego rozstrzygnięcia w postaci prawomocnego wyroku.

Warto podkreślić, że postanowienie o zabezpieczeniu powództwa zapadło w sprawie przeciwko Deutsche Bank Polska S.A., który uchodzi za jednego z najtrudniejszych przeciwników w sprawach frankowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy frankowe i chętnie pomaga konsumentom. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kredytobiorcy złotówkowi poznają WIRON

Kolejna wygrana naszego Klienta z mBank

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank