Decyzja UOKiK z 31 grudnia 2018 r. potwierdziła, że wszelkie klauzule przeliczeniowe CHF, stosowane we wzorcach umownych kredytów denominowanych i regulaminach przez Deutsche Bank Polska są postanowieniami abuzywnymi. Konsumenci, którzy zawarli umowy kredytowe z Deutsche Bank Polska mogą na drodze sądowej powoływać się prawomocną decyzję nr DOZIK -9/2018 i wygrywać z bankiem.

Jedna rozprawa, postępowanie w sądzie I instancji w pół roku

Wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu zawartej przez powodów z Deutsche Bank Polska S.A. w 2008 r., Sąd Okręgowy w Legnicy wydał 1 lipca 2021 r. Ponadto zasądził od strony pozwanej na rzecz każdego z powodów po 3200 zł tytułem zwrotu kosztów procesu wraz z ustawowymi odsetkami.

Głównym roszczeniem kredytobiorców było ustalenie nieważności umowy kredytowej z 2008 r. Pozew zawierał także roszczenie ewentualne o zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty ponad 80 tys. zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Sąd w całości uwzględnił powództwo główne, wskazując wadliwość klauzul denominacyjnych oraz brak informacji ze strony banku o ryzyku kursowym. Strona pozwana na obronę wykazywała oświadczenie o ryzyku podpisane przez powodów. Według Sądu samo podpisanie oświadczenia przez kredytobiorców nie zwalnia banku z odpowiedzialności za realną informację o możliwym ryzyku walutowym.

Warte uwagi jest szybkie postępowanie w I instancji, trwające zaledwie ponad pół roku, a w jego trakcie odbyła się tylko jedna rozprawa. To koronny argument dla niezdecydowanych jeszcze czy obawiających się kilkuletniego przewlekłego procesu Frankowiczów. Sąd postanowił dopuścić dowód z przesłuchania stron wyłącznie, ograniczając do przesłuchania kredytobiorców w związku z zawarciem danej umowy. Ponadto oddalił wniosek dowodowy z zeznań świadków strony pozwanej, gdyż jedynym jego celem byłoby przedłużenie postępowania. Z tego samego powodu pominął wniosek o dopuszczenie opinii biegłego sądowego z zakresu rachunkowości. Po zakończonym postępowaniu w rekordowym czasie, Sąd zamknął rozprawę i odroczył ogłoszenie wyroku.

Wnioski

Umowy kredytowe zawarte z Deutsche Bank są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie takiej umowy m.in. na podstawie decyzji UOKiK z 31 grudnia 2018 r. nr DOZIK -9/2018.

Orzecznictwo polskich sądów podlega stabilizacji i ujednoliceniu oraz nieustannie orzeka o kolejnych złamaniach prawa, jakich dopuszczają się banki przy zawieraniu umów kredytowych.

Postępowanie sądowe coraz częściej odbywa się w rekordowym czasie, tylko na jednej rozprawie. Dlatego nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw przed sądem i wygrywać z Bankami.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium