Znowu Nasza wygrana frankowa z mBankiem

Nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 12 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Łodzi, XII Wydział Cywilny Rodzinny. Klienci Szołajski Legal Group zawarli umowę kredytu we wrześniu 2005 r. z BRE Bankiem S.A., aktualnie mBankiem S.A.. Kwota kredytu hipotecznego „Multiplan” wynosiła 246.776,70 PLN, a okres spłaty 360 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 29 grudnia 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 14 lutego 2022 r., zaś Replikę w imieniu Frankowiczów do Odpowiedzi Banku na Pozew złożyliśmy 13 kwietnia 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa6 października 2022 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze oraz Sąd postanowił zlecić opinię biegłemu sądowemu, który potwierdził zasadność pozwu oraz wyliczeń przedstawionych w pozwie. Sąd zobowiązał także strony postępowania do przedstawienia ostatecznych stanowisk na piśmie, następnie – w grudniu 2023 r. wydał postanowienie o zamknięciu rozprawy.

Wyrok o sygn. akt XII C 1811/21 Sąd Okręgowy w Łodzi XII Wydział Cywilny wydał 12 grudnia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z/s w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 246.564,31 PLN wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 23 czerwca 2020 r. do dnia zapłaty tj. od daty doręczenia wezwania do banku, zgodnie z najnowszym orzecznictwem TSUE z grudnia 2023 r.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 12.572,77 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium