Statystyki nie kłamią, nawet tak duże banki, jak Bank Millennium przegrywają kolejne sprawy z Frankowiczami. Rozpoczynamy kolejny cykl, tym razem o zwycięstwach Frankowiczów przeciwko Bankowi Millennium.

Sąd Okręgowy w Warszawie, 21 sierpnia 2020 r., unieważnił umowę kredytu CHF zawartą w 2008 r. (syg. akt III C 97/19). Co istotne, unieważnienie nastąpiło po dwóch rozprawach, na których przesłuchiwani byli świadkowie Banku i nawet ich zeznania nie pomogły w utrzymaniu umowy.

Na uwagę zasługuje fakt, że Sąd uznał przedmiotową umowę za zgodną z prawem bankowym oraz ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Co więcej,   według Sądu prawidłowy był także sposób poinformowania klientów Banku o ryzyku walutowym.

Jednak sam sposób indeksacji – odwołanie do Tabeli Kursów Banku, stanowi klauzule abuzywne, gdyż kształtuje on uprawnienia jednej ze stron (w tym przypadku Banku), do dowolnego ustalania wysokości kursów kupna/sprzedaży CHF. Dodatkowo Sąd zwrócił uwagę, że postanowienia o Tabeli Kursów nie były indywidualnie uzgadniane z Kredytobiorcą i już tylko na tej podstawie go nie obowiązują.

Zdaniem Sądu, usunięcie wyżej omawianego zapisu prowadzi do unieważnienia umowy. Kredytobiorca jest zobowiązany do zwrotu tylko sumy otrzymanej od Banku bez jakichkolwiek odsetek czy prowizji. Unieważnieniu podlegają również wszelkie zabezpieczenia spłaty kredytu, szczególnie hipoteka oraz ubezpieczenia niskiego wkładu. Wszelkie płatności poniesione z wyżej wymienionych umów podlegają zwrotowi na rzecz Klienta, tak samo jak koszty procesu.

Wnioski

Jak pokazują kolejne wyroki Sądów, umowy kredytowe zawierane z Bankiem Millennium zawierają klauzule niedozwolone i podlegają unieważnieniu.

Bank Millennium przegrywa nawet w sprawach, gdzie przesłuchiwani są powołani przez Bank świadkowie.

Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium