W kolejnych artykułach chcemy opisywać zwycięstwa Frankowiczów w sprawach przeciwko Raiffeisen Bank International, a tych – podobnie jak w przypadku mBanku – jest coraz więcej.

Dwie umowy frankowe, zawarte przez tych samych Kredytobiorców z EFG Eurobank Ergasias S.A., unieważnił 27 października 2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie. Jako, że umowy zawarte 30 kwietnia 2008 r. oparte były na tym samym wzorcu, argumentacja Sądu w takim samym stopniu dotyczy obydwu umów.

Sąd orzekł, że znajdujące się w umowach klauzule indeksacyjne spełniają cechy abuzywności i za takie należy je uważać. Jak podkreślił Sąd, w polskim systemie prawnym nie istnieją przepisy umożliwiające zastąpienie usuniętych z umowy klauzul. Na tej podstawie, zgodnie z żądaniem Kredytobiorców, Sąd unieważnił obydwie umowy w całości.

Istotny jest fakt, że w omawianym przykładzie Sąd nie podzielił zdania Kredytobiorców o bezpodstawnym wzbogaceniu się Banku. Obydwa kredyty przewyższały swoją kwotą sumę dotychczas spłaconych rat. Mimo tego do unieważnienia umów doszło, co pokazuje, że kluczowe są znajdujące się w umowie zapisy.

Podsumowanie

Kredyty udzielane przez EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International) zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu.

Nawet w sytuacji, kiedy Kredytobiorca spłacił mniej niż otrzymał, umowy kredytu mogą być unieważniane. O nieważności umowy stanowią znajdujące się w niej zapisy.

Orzecznictwo się stabilizuje i w zdecydowanej większości sprawy frankowe orzekane są korzystnie dla Frankowiczów. Dlatego należy działać i pozywać Banki, zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami i chętnie pomaga konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium