W kolejnym cyklu artykułów konsumentom uwikłanym w kredyty frankowe przedstawiamy zwycięstwa Frankowiczów z Bankiem PeKaO SA – dotyczące umów zawieranych z Bankiem BPH z siedzibą w Krakowie. Jak się okazuje są to kolejne umowy pisane na wzorcu zawierającym klauzule abuzywne.

Tak było w przypadku wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 10 marca 2020 r. (sygn. akt I ACa 846/19), gdzie potwierdzono, że umowa o kredyt denominowany zawarta z BPH 5 września 2005 r. zawiera klauzule abuzywne, których usunięcie prowadzi do unieważnienia umowy w całości!

Tym samym Sąd Apelacyjny zmienił wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu (sygn. akt I C 424/18). W orzeczeniu Sąd Apelacyjny zwrócił szczególną uwagę na dwie klauzule, które stanowią o nieważności umowy.

Zgodnie z umową kurs CHF miał być określany według tabeli kursów Banku. Sąd Apelacyjny uznał taki zapis za niejednoznaczny, co prowadzi do niemożliwości określenia przedmiotu umowy. Dalej Sąd Apelacyjny zwrócił uwagę, że stroną obarczoną ryzykiem w związku ze zmianą kursu jest wyłącznie Kredytobiorca. Sąd Apelacyjny nie miał wątpliwości, że takie klauzule należy uznać za sprzeczne z dobrymi obyczajami, co – na gruncie prawa cywilnego – pozwala unieważnić umowę.

Sąd Apelacyjny zasądził na rzecz Kredytobiorcy zwrot wszelkich kosztów pobranych przez Bank w związku z nieważną umową oraz kosztów poniesionych w trakcie postępowania przed Sądem I oraz II instancji. Wyrok jest prawomocny.

Wnioski

Kredyty frankowe udzielane przez Bank BPH z siedzibą w Krakowie (obecnie PeKaO S.A.) również podlegają prawidłowej kontroli sądowej i są unieważniane!

Kolejne korzystne wyroki sądów potwierdzają, że także Bank BPH z siedzibą w Krakowie oferował kredyty frankowe niezgodnie z dyrektywą konsumencką.

Dlatego należy działać i pozywać Banki. Zachęcamy www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi spory frankowe z Bankami pomagając konsumentom.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Likwidacja WIBORu, rezygnacja z WIRONu?

Kolejna wygrana naszych Klientów

Operator fundacji rodzinnej