Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Kolejni Klienci kancelarii Szołajski Legal Group uzyskali unieważnienie umowy kredytowej zawartej z BRE Bankiem S.A. (następcą prawnym banku jest mBank S.A.). Tym razem nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF orzekł 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, III Wydział Cywilny. 

Frankowicze zawarli umowę kredytu hipotecznego „Multiplan” w listopadzie 2005 r. na kwotę 356.000 PLN na okres 240 miesięcy.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 28 października 2020 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 20 maja 2021 r., zaś replikę do Odpowiedzi Banku na Pozew w imieniu Frankowiczów złożyliśmy 24 września 2023 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się tylko jedna rozprawa – 13 kwietnia 2023 r., na której zostali przesłuchani Frankowicze, nie było świadków ani biegłego. Na posiedzeniu niejawnym 20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie III Wydział Cywilny wydał wyrok o sygn. akt III C 2835/20.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie?

Sąd zasądził od mBanku S.A. z siedzibą w Warszawie na rzecz Frankowiczów kwotę 161.727,03 PLN oraz kwotę 82.301,73 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od 13 maja 2020 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 11.817,00 zł, tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10.800,00 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego.

Wnioski

Umowy zawierane z mBankiem są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. 

Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBank i chętnie pomaga konsumentom. 

Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium