Sąd Okręgowy w Elblągu, I Wydział Cywilny, 18 kwietnia 2023 r. po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa naszych Klientów przeciwko Santander Consumer Bank z o zapłatę i ustalenie orzekł, że umowa kredytu hipotecznego denominowanego do CHF jest nieważna.

Klienci Szołajski Legal Group odzyskali kwotę 82.307,88 PLN. Nasi Klienci zawarli umowę kredytu hipotecznego w lutym 2007 r. na kwotę 320.876,08 PLN na okres 312 miesięcy.

Charakterystyczne dla umowy kredytowej było, że spłata rat kredytu przez Frankowiczów następowała po kursie sprzedaży NBP dla CHF (nie średnim kursie), a wypłata kredytu przez Bank nastąpiła po kursie ustalonym przez bank Santander Consumer Bank.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 13 lipca 2022 r., następnie Bank złożył odpowiedź na pozew 9 września 2022 r., zaś replika została złożona 4 listopada 2022 r. Sąd przeprowadził postępowanie dowodowe w zakresie złożonych przez obie strony dokumentów.

W sprawie odbyła się 1 rozprawa. Jedyna rozprawa miała miejsce 20 lutego 2023 r., i podczas tej rozprawy zostali przesłuchani Frankowicze. Następnie Sąd na posiedzeniu niejawnym w dniu 18 kwietnia 2023 r. zamknął rozprawę i w tym samym dniu Sąd wydał wyrok po wcześniejszym odebraniu pisemnych stanowisk końcowych stron.

W dniu 18 kwietnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Elblągu wydał wyrok o sygn. akt I C 497/22.

Jak orzekł Sąd Okręgowy w Elblągu?

Sąd zasądził od Santander Consumer Bank na rzecz Frankowiczów kwotę 82.307,88 PLN wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od kwot: 71.344,76 PLN od 10 grudnia 2021 r. do dnia zapłaty oraz 10.963,12 PLN od 11 sierpnia 2022 r. do dnia zapłaty.

Ponadto Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczów kwotę w wysokości 5.935 PLN tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wnioski

Umowy zawierane z Santander Consumer Bank są obarczone wadliwym charakterem, gdyż zawierają klauzule abuzywne i dlatego podlegają unieważnieniu. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Santander Consumer Bank i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium