Bank Millennium zawarł ponad 4 tysiące ugód z Frankowiczami. Ugody dotyczą około 8 proc. kredytów frankowych w Banku Millennium. Propozycje ugodowe nie są bowiem tak korzystne dla klientów, jak unieważnienie umowy kredytowej na drodze sądowej. Bank nie uruchomił także programu porozumień z kredytobiorcami na zasadach proponowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Klauzule abuzywne w umowie, ponad 160 tys. zł dla Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Katowicach, 7 października 2021 r. wydał wyrok w sprawie z powództwa przeciwko Bankowi Millennium S.A. unieważniający umowę kredytu indeksowanego kursem CHF z 2008 r. Ponadto od strony pozwanej na rzecz strony powodowej, Sąd zasądził kwotę ponad 163 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie. Bank został także obciążony kosztami procesu w wysokości prawie 12 tys. zł.

Sąd ustalił nieistnienie pomiędzy stronami kredytu stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu zawartej w 2008 r. W ustnych motywach rozstrzygnięcia Sąd uznał, że po usunięciu klauzul abuzywnych, naruszających zasady kontraktowe i zasadę swobody umów, sporna umowa nie może dalej obowiązywać.

Wnioski

Propozycje ugodowe Banku Millennium nie są atrakcyjne ani korzystne dla Frankowiczów.

Umowy kredytowe zawierane z Bankiem Millennium S.A. zawierają klauzule abuzywne pozwalające na unieważnienie czy odfrankowienie umowy.

Obecnie zdecydowana większość umów kredytowych waloryzowanych do CHF zostaje przez sądy unieważniana. Dlatego też nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Millennium S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium