Świadomi kredytobiorcy złotówkowi powinni na poważnie zastanowić się nad złożeniem pozwu do sądu przeciwko bankowi. Do walki na drodze sądowej trzeba się jednak prawidłowo przygotować. Wygrywając w sądzie kredytobiorca może uzyskać nieważność umowy kredytowej w zakresie stawki WIBOR. W ten sposób łączna kwota kredytu do zapłaty, a tym samym pojedyncza rata ulegnie znaczącemu pomniejszeniu.

Pierwszym krokiem po podjęciu decyzji o złożeniu pozwu do sądu jest zebranie niezbędnej dokumentacji – kompletnej umowy kredytu wraz ze wszystkimi podpisanymi aneksami. Dopiero wtedy można przystąpić do analizy prawnej umowy kredytu złotówkowego. Rzetelna analiza umowy kredytu złotówkowego to absolutna podstawa i klucz do dalszego postępowania, zmierzającego do złożenia pozwu w sądzie.

Czym jest analiza umowy kredytowej?

Analiza jest bezpłatna! Ma na celu weryfikację, czy umowa kredytu zawiera klauzule abuzywne, a zatem czy jest podstawa prawna do wystąpienia na drogę sądową. Co sprawdzamy w umowie kredytowej?

  1. Strony umowy

Dokładne przeanalizowanie stron umowy kredytu złotówkowego pozwala znaleźć odpowiedzi na ważne pytania. Może się bowiem wydawać, że kredytodawca przestał istnieć – często bank, z którym została zawarta umowa kredytu został przejęty przez inny bank. W takiej sytuacji należy sprawdzić wpis do Rejestru Przedsiębiorców KRS, aby dokładnie ustalić stronę pozwaną.

Z kolei kredytobiorca może być konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową, lub przedsiębiorcą – czyli prowadzić działalność gospodarczą.

  1. Klauzule abuzywne

Jeżeli umowa zawiera niedozwolone postanowienia umowne należy zweryfikować, jakie są skutki ich pominięcia. Uznanie postanowienia za abuzywne skutkuje jego bezskutecznością wobec konsumenta. Innymi słowy postanowienie zawarte w umowie nie wiąże konsumenta i nie wywołuje żadnych skutków.

Co najważniejsze, uznanie określonego zapisu za klauzulę abuzywną jest możliwe, kiedy dane postanowienie nie było indywidualnie negocjowane. Większość umów kredytowych opartych jest na wzorcach, na które konsument nie ma żadnego wpływu.

Uznany za niedozwolony – a tym samym niewiążący – zapis umowy, musi być sprzeczny z wymogami dobrej wiary, jak również powodować znaczącą nierównowagę wynikającą z praw i obowiązków stron ze szkodą dla konsumenta.

Wadliwe klauzule zmiennego oprocentowania i wskaźnik WIBOR

Przypomnijmy raz jeszcze, składamy nowe pozwy sądowe! Tym razem w imieniu kredytobiorców złotowych kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Dotyczy to przede wszystkim umów kredytowych, które zawierały klauzule podobne do już uznanych za niedozwolone przy sprawach frankowych. Są to klauzule zmiennego oprocentowania oraz wszelkiego typu przypadki, w których bank miał bezpośredni wpływ na koszt kredytów.

Następna grupa zarzutów dotyczy kwestionowania stosowania wskaźnika WIBOR w kredytach o zmiennym oprocentowaniu. W momencie zawarcia umowy kredytu złotowego kredytobiorca nie wiedział, w jaki sposób ustalony był wskaźnik WIBOR, gdyż bank nie poinformował prawidłowo o konsekwencjach zmiany oprocentowania oraz o tym, że rata kredytu może rosnąć właściwie bez ograniczeń, a sposób ustalania oprocentowania na podstawie stawki WIBOR jest wadliwy.

3 możliwe rozstrzygnięcia sądowe dla kredytobiorców złotowych

  1. Sąd usunie z umowy kredytu złotowego sam WIBOR i nakaże rozliczenie jej, tak jakby od początku była oprocentowana na poziomie marży.
  2. Sąd usunie z umowy całe postanowienie odnoszące się do oprocentowania i uzna, że nie ma podstaw do naliczenia żadnych odsetek.
  3. Sąd unieważni umowę kredytową w całości z obowiązkiem zwrotu przez strony wzajemnych świadczeń.

Podsumowanie

Warto rozważyć złożenie pozwu już teraz, to niewątpliwie najskuteczniejsza oraz najpewniejsza droga do uwolnienia się od kredytu złotówkowego.

Od wygranej sprawy sądowej dzieli kredytobiorców złotówkowych zaledwie kilka kroków:

  1. zgromadzenie niezbędnej dokumentacji,
  2. dokonanie analizy prawnej umowy kredytu,
  3. zapoznanie się z kalkulacjami,
  4. zapoznanie się z przygotowaną indywidualnie ofertą,
  5. wniesienie opłaty sądowej.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych