W pierwszym kwartale 2021 r. do sądów trafiło ponad 36 tys. spraw związanych z kredytami walutowymi, które klienci wnieśli przeciwko bankom giełdowym. Według raportów finansowych banków, wartość roszczeń na ten sam okres wynosiła ponad 8,2 mld zł. Do tej pory największa liczba pozwów sądowych została skierowana przeciwko mBankowi – to aż 8,98 tys. spraw.

Przedstawiamy kolejny, korzystny dla frankowiczów wyrok, gdzie stroną przegraną jest mBank (dawny BRE Bank).

Unieważnienie umowy, ponad 2,3 mln zł dla Frankowiczów

Sąd Okręgowy w Poznaniu, 26 maja 2021 r. wydał wyrok stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartej z poprzednikiem prawnym mBanku tj. BRE Bankiem S.A. z siedzibą w Warszawie. Na rzecz kredytobiorców Sąd zasądził od strony pozwanej kwotę 216.891,59 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz kwotę 514.271,84 CHF wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie, tj. sumę ponad 2,3 mln zł. Ponadto Sąd obciążył stronę pozwaną zwrotem kosztów procesowych w kwocie 11.817,00 zł.

Sąd w całości przychylił się do argumentacji strony powodowej, co do ustalenia nieważności umowy kredytowej, gdyż w jego opinii nie było możliwości odfrankowienia. W uzasadnieniu wyraźnie dostrzegł problem obarczenia ryzykiem kursowym wyłącznie jednej strony umowy oraz przygotowanie oferty banku w sposób niewystarczająco zrozumiały dla kredytobiorcy.

Sąd podkreślił rażącą asymetrię ryzyka w umowie kredytowej, co stanowi o charakterze abuzywnym postanowień niedozwolonych. Bank nie ponosił żadnego ryzyka, a jedynie kredytobiorca został obciążony konsekwencjami wynikającymi ze zmian kursów walut.

Wnioski

Największa liczba pozwów w polskich sądach została skierowana przeciwko mBankowi. Umowy zawierane przez mBank są obarczone wadą, gdyż zawierają klauzule abuzywne i z tego powodu podlegają unieważnieniu lub odfrankowieniu. Potwierdzeniem tej tezy są coraz liczniejsze, poprzez korzystne wyroki frankowiczów z mBankiem.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i rozważyć drogę sądową. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko mBankowi i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium