Nasza kolejna wygrana z GE Money Bank (BPH)

Nieważność umowy kredytu hipotecznego zawartego z GE Money Bank S.A. ustalił 11 października 2023 r. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie I Wydział Cywilny. Nasza Klientka odzyskała ponad 90 tys. zł. Frankowy kredyt hipoteczny został zawarty w czerwcu 2006 r. z GE Money Bank S.A. z Gdańska, którego następcą prawnym jest pozwany Bank BPH S.A. z Gdańska.

Przebieg sprawy sądowej

Pozew w sprawie złożyliśmy do Sądu 16 kwietnia 2020 r., następnie bank złożył odpowiedź na pozew 26 sierpnia 2020 r., zaś replikę złożono 8 października 2020 r. W sprawie odbyła się tylko 1 rozprawa – 27 września 2021 r., podczas której została przesłuchana Frankowiczka. W sprawie była brana pod uwagę opinia biegłego sądowego, korzystna dla Frankowiczki.

Wyrok w sprawie został wydany na posiedzeniu niejawnym, po uzyskaniu pisemnych końcowych stanowisk stron, 11 października 2023 r. (sygn. akt I C 412/20).

Sąd zasądził od banku na rzecz Frankowiczki kwotę 89.735,79 zł oraz 3.283,03 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 grudnia 2019 roku do dnia zapłaty. Ponadto sąd obciążył Bank kosztami procesu.

Wnioski

Statystyki sądowe dowodzą, że Frankowicze masowo wygrywają z GE Money Bank. Umowy GE Money Bank (obecnie BPH z Gdańska) zawierają klauzule abuzywne, które pozwalają na unieważnianie umów kredytowych. Dlatego nie ma na co czekać, trzeba działać i pozywać banki.

Warto zapoznać się dokładnie z treścią umowy kredytowej! Warto zaprzestać spłacania nieuczciwego kredytu frankowego!

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko GE Money Bank, którego następcą prawnym jest BPH z/s w Gdańsku i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw i wygrywać z bankami. Zapraszamy do kontaktu!

Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl 

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana frankowa z Raiffeisen Bank

Audyt fundacji rodzinnej w Polsce

Nasz Klient znów wygrywa z Bankiem Millennium