Orzecznictwo TSUE i SN dla kredytobiorców złotówkowych

Wiadomym jest, że w sprawach dotyczących WIBOR banki nie wywiązywały się w sposób prawidłowy z obowiązku informacyjnego. Mogły również dowolnie wpływać na wysokość zobowiązania kredytobiorcy poprzez kształtowanie wskaźnika WIBOR.

Nic więc dziwnego, że kolejne instytucje zajmują stanowiska w sprawie kredytów ze zmiennym oprocentowaniem. W ten sposób, powoli kształtuje się linia orzecznicza dla kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze wskaźnikiem WIBOR.

Umowa ma określać warunki zmiany oprocentowania

Zgodnie z art. 69 ustawy Prawo bankowe umowa kredytu powinna określać w szczególności wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany. Jeżeli wskazane w umowie kredytowej oprocentowanie jest zmienne:

– należy określić warunki zmiany stopy procentowej kredytu oraz

  trzeba powiadomić w sposób określony w umowie kredytobiorcę, poręczyciela oraz jeżeli umowa nie stanowi inaczej, inne osoby będące dłużnikami banku z tytułu zabezpieczenia kredytu o każdej zmianie stopy jego oprocentowania.

Z kolei z ustawy o kredycie hipotecznym wynika obowiązek bankowy, by dane dotyczące całkowitego kosztu kredytu hipotecznego, w szczególności stopa oprocentowania, została podana w sposób zwięzły, jednoznaczny, zrozumiały i widoczny.

Stanowisko TSUE: tylko jasne i zrozumiałe kryteria

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zajął stanowisko w kwestii zmiennego oprocentowania kredytów w sprawie o sygn. akt C – 265/22 wydanym wyrokiem z 13 lipca 2023 r.

Jak stwierdził Trybunał, „wymóg przejrzystości należy rozumieć w ten sposób, że wymaga on w szczególności, aby właściwie poinformowany oraz dostatecznie uważny i rozsądny przeciętny konsument był w stanie zrozumieć konkretne działanie sposobu obliczania tej stopy i oszacować w ten sposób, na podstawie jasnych i zrozumiałych kryteriów, potencjalnie istotne konsekwencje ekonomiczne takiego warunku dla jego zobowiązań finansowych”.

Stanowisko SN: skonkretyzowane okoliczności zmiany oprocentowania

W kwestii zmiennego oprocentowania, podobnie jak TSUE wypowiedział się Sąd Najwyższy w sprawie o sygn. akt II CSKP 63/21 w wyroku z 25 czerwca 2021 r.

SN stwierdził, że: „zgodne z zasadami słuszności jest ustalenie w umowie zmiennej stopy oprocentowania kredytu, a wskazane w umowie okoliczności, od których ma być uzależniona zmiana wysokości oprocentowania powinny być skonkretyzowane w taki sposób, aby w przyszłości mogła być dokonana ocena, czy rzeczywiście one wystąpiły i czy w związku z tym zmiana oprocentowania jest obiektywnie usprawiedliwiona”.

Podsumowanie

Warto podkreślić, że powyższe orzeczenia TSUE i SN mają potencjalnie wpływ również na sprawy kredytobiorców złotówkowych posiadających kredyty ze wskaźnikiem WIBOR. Wiadomym jest, że sądy rozpoznające sprawy WIBOR nie są związane orzeczeniami TSUE, jednak mogą odwoływać się do ich treści, pozytywnie rozstrzygając sprawy kredytobiorców złotówkowych. Z pewnością prokonsumenckie stanowisko TSUE i SN sprzyja wzmocnieniu argumentacji przedstawianej w pozwach kredytobiorców złotówkowych.

Kancelaria Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytobiorców złotówkowych i chętnie pomaga konsumentom.

Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych