Określanie wysokości kwoty wypłaconego i zwracanego kredytu poprzez odwołanie się do kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów, było głównym powodem unieważnienia umowy frankowej z Bankiem Pekao S.A. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 8 grudnia 2020 r. podzielił w całości argumentację strony powodowej, co do abuzywności klauzul waloryzacyjnych uznając, że skutkiem ich wyeliminowania musi być nieważność umowy kredytu.

Tabela kursów przyczyną nieważności umowy

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny ustalił nieważność umowy kredytu budowlano-hipotecznego z 4 lipca 2006 r., stosując teorię salda. Przyczyną wadliwości umowy był narzucony przez bank sposób ustalania wysokości kwoty podlegającej wypłacie oraz zwrotowi – głównych świadczeń strony.

Ustalenie wysokości kwoty wypłaconego i zwracanego kredytu wiązało się z koniecznością odwołania się do kursów walut ustalanych przez bank w tabeli kursów. Tymczasem ani umowa, ani inne wzorce umowne stanowiące podstawę ustalenia treści łączącego strony stosunku prawnego, nie określały prawidłowo zasad ustalania tych kursów. Zdaniem Sądu, zawarte w umowie postanowienia określające sposób wyliczenia kwoty kredytu i wysokości rat kredytu są abuzywne, tym samym nieskuteczne.

Reasumując powyższe Sąd uznał, że postanowienia umowne przewidujące denominację mają niedozwolony charakter. Bez wątpienia stanowi to rażące naruszenie interesów konsumenta, tj. brak bezpieczeństwa i możliwości przewidzenia skutków umowy. Ponadto, jest to postępowanie nieuczciwe i sprzeczne z dobrymi obyczajami jako rażąco naruszające równowagę stron umowy.

Wnioski

Zapisy umowne odwołujące się do tabeli kursów pozwalają na unieważnienie umowy kredytowej. Za takim rozwiązaniem przemawia stabilna linia orzecznicza polskich sądów.

Umowy frankowe zawierane z bankiem Pekao S.A. są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na unieważnienie oraz odfrankowienie takiej umowy.

Nie ma na co czekać, należy działać w swojej sprawie i pozywać banki – więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Bankowi Pekao S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium