Umowy Deutsche Banku Polska to najbardziej wadliwy prawnie wzorzec umowny spośród wszystkich banków udzielających kredytów powiązanych z frankiem szwajcarskim. Niestety z uwagi na specyficzną i mało przejrzystą konstrukcję umowy, nawet sądy często nie dostrzegały wadliwości tych umów. Dopiero decyzja UOKIK z 31 grudnia 2018 r. potwierdziła, że wszelkie klauzule przeliczeniowe stosowane we wzorcach umownych kredytów denominowanych i regulaminach Deutsche Banku są obarczone abuzywnym charakterem pozwalającym na unieważnienie takiej umowy kredytowej.

Sprawa rozstrzygnięta w sposób najbardziej korzystny dla Frankowicza

Kolejny wyrok unieważniający umowę kredytu hipotecznego denominowanego z 2007 r., zawartą z Deutsche Bank Polska S.A., wydał Sąd Okręgowy w Warszawie 10 czerwca 2021 r. Na rzecz strony powodowej zasądził kwotę ponad 325 tys. zł wraz z ustawowymi odsetkami oraz kwotę 8874,58 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Warto podkreślić ekspresowe tempo przeprowadzenia postępowania sądowego oraz fakt, że w danej sprawie została przeprowadzona tylko jedna rozprawa. Podczas niej Sąd dokonał przesłuchania powodów, ograniczając się wyłącznie do zawarcia umowy kredytu denominowanego w 2007 r. To niewątpliwie koronny argument dla Frankowiczów jeszcze niezdecydowanych czy też obawiających się przewlekłego procesu. Jak na warunki Sądu Okręgowego w Warszawie, sprawa została rozpoznana w rekordowym tempie 14 miesięcy.

Sąd poparł argumentację strony powodowej i przyjął nieważność umowy kredytu denominowanego, gdyż uznał abuzywność klauzul waloryzacyjnych (przeliczeniowych).

W ustnych motywach rozstrzygnięcia sędzia przyznał, że po raz pierwszy zmienił swój pogląd w zakresie rozliczenia między konsumentem a kredytobiorcą i zamiast teorii salda zastosował teorię 2 kondykcji. Oznacza to, że Sąd rozwiązał sprawę w najbardziej korzystny sposób dla Frankowicza. Dodatkowo wartym uwagi jest fakt, że nie doszło do zawieszenia postępowania przez Sąd do czasu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawie o sygn. akt III CZP 11/21.

Wnioski

Umowy kredytowe zawarte z Deutsche Bank są obarczone klauzulami abuzywnymi, które pozwalają na odfrankowienie oraz na unieważnienie takiej umowy.

Orzecznictwo polskich sądów podlega stabilizacji i ujednoliceniu. A postępowanie sądowe coraz częściej kończy się po jednej rozprawie. W wyrokach sądy nieustannie orzekają o kolejnych złamaniach prawa, jakich dopuszczają się banki przy zawieraniu umów kredytowych.

Frankowiczu, warto działać w swojej sprawie i pozywać banki! Więcej informacji na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szolajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Deutsche Bank i chętnie pomaga konsumentom dochodzić swoich praw przed Sądem.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium