Getin Noble Bank S.A. ogłosił 19 marca 2021 r. sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Zgodnie z prognozami bank wykazał sporą stratę wynoszącą ponad 559 mln zł. Trudna sytuacja finansowa Getin Banku wynika z osłabienia całego sektora bankowego w ubiegłym roku, z powodu pandemii oraz spowolnienia gospodarczego. Nie bez znaczenia jest również fakt znacznego udziału w aktywach banku portfela kredytów indeksowanych do walut obcych, w szczególności do franka szwajcarskiego.

Jak wynika z powyższego raportu oraz z orzecznictwa polskich sądów, Getin Noble Bank ma poważne problemy w procesach dotyczących kredytów frankowych. Potwierdzeniem jest najnowszy, czerwcowy wyrok, w którym stroną przegraną jest Getin Noble Bank S.A.

Sąd unieważnia kolejną umowę frankową!

W sprawie z powództwa kredytobiorców przeciwko Getin Noble Bank S.A., Sąd Okręgowy w Warszawie, 2 czerwca 2021 r. ustalił nieważność umowy kredytowej z 2008 r. zawartej z poprzednikiem banku tj. Getin Bank S.A. Od strony przegranej Sąd zasądził kwotę 156.392,08 zł oraz zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 8.821,22 zł.

Sąd przychylił się do stanowiska strony powodowej i poparł argumentację pozwu uznając, że umowa jest nieważna jako sprzeczna z naturą stosunku prawnego. W uzasadnieniu Sąd wykazał nieważność umowy ze względu na abuzywny charakter zawartych w niej klauzul indeksacyjnych poprzez ich niejednoznaczny i nietransparentny zapis. Takie postanowienia umowne stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami oraz rażąco naruszają interesy konsumentów. Wyeliminowanie wadliwych postanowień umownych musi stanowić o nieważności umowy, gdyż po ich usunięciu umowa nie może być dalej wykonywana.

Wnioski

Getin Noble Bank S.A. ma ogromne straty wynikające z kredytów frankowych oraz osłabienia i spowolnienia gospodarczego spowodowanego pandemią. Bank ma poważne problemy w procesach sądowych, w których znaczną przewagę odnoszą kredytobiorcy.

Getin Noble Bank stosował klauzule indeksacyjne obarczone abuzywnym charakterem, które umożliwiają unieważnienie umowy kredytowej.

Warto rozważyć drogę sądową i zacząć działać pozywając banki. Dowiedz się więcej na www.frankowiczudzialaj.pl.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy przeciwko Getin Noble Bank S.A. i chętnie pomaga konsumentom. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium