Wynagrodzenie w projektach informatycznych często wypłacane jest w częściach, po zakończeniu danego etapu prac. Taki sposób rozliczania się zamawiającego z wykonawcą wymaga dokładnych zapisów w umowie, co do dokładnego podziału projektu na części, sposobu oceny i odbioru danego etapu oraz wysokości wynagrodzenia.

W poprzednich artykułach pisaliśmy już o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy IT(sprawdź tutaj) oraz o zasadzie poufności, szczególnie istotnej dla zleceniodawcy (zapoznasz się z nim tutaj). Dzisiaj skupimy się na najważniejszym zobowiązaniu strony zamawiającej względem wykonawcy, czyli zapłacie ustalonego w umowie wynagrodzenia. Przedstawimy 3 kluczowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia, które powinny zostać przemyślane przez strony przed podpisaniem umowy.

1. Wynagrodzenie za każdy zakończony etap projektu

Poza oczywistą kwestią dotyczącą wynagrodzenia – czyli jej wysokością, drugą istotnie ważną jest moment zapłaty. Projekty informatyczne są często rozciągnięte w czasie, trwają wiele miesięcy a nawet kilka lat. Mało prawdopodobne jest, aby przez tak długi czas strona wykonująca przedmiot umowy była gotowa finansować swoich pracowników i podwykonawców ze środków własnych, czekając aż np. 2 lata na otrzymanie 100 proc. wynagrodzenia ustalonego w umowie.

Z tego względu powszechnie stosowane i rekomendowane jest dokonanie podziału dużego projektu na mniejsze etapy i ustalenie zasad wypłaty części wynagrodzenia po każdym ze skończonych etapów. Ważne jest jasne ustalenie zasad odbiorów poszczególnych etapów i stwierdzania ewentualnych usterek czy wad. Te bowiem mogą uniemożliwiać podpisanie przez zleceniodawcę protokołu odbioru etapu, co skutkować może brakiem zapłaty wykonawcy wynagrodzenia za dany etap.

2. Ustal: wynagrodzenie ryczałtowe czy roboczogodziny?

Przed rozpoczęciem projektu należy ustalić zasady wynagrodzenia. Czy ma być ono ryczałtowe, czy też rozliczenie następować będzie na podstawie przepracowanych roboczogodzin. Z naszego doświadczenia wynika, że większość umów dotyczących projektów informatycznych opiera się na wynagrodzeniu ryczałtowym, co stanowi zabezpieczenie budżetu zleceniodawcy.

Ewentualne godzinowe rozliczenie prac, spotykane jest np. w zakresie prac dodatkowych, których strony wprost nie ujęły w umowie, gdyż na dany moment potrzeba ich wykonania nie została zidentyfikowana i nie była zleceniodawcy niezbędna.

3. Dopuszczalność zmiany wynagrodzenia

Strony powinny również rozważyć ewentualną dopuszczalność zmiany wynagrodzenia umownego oraz zasady jej dokonania. Warto, aby wykonawca zabezpieczył się w umowie na okoliczności, których wystąpienie nie jest pewne, lecz na które rozsądny przedsiębiorca powinien się przygotować.

Podsumowanie

Zarówno zleceniodawca, ale przede wszystkim wykonawca powinni bardzo dokładnie przeanalizować postanowienia projektowanej umowy w zakresie wynagrodzenia. Dzięki temu ich interesy będą należycie chronione oraz nie będą zagrażały ich płynności.

Kancelaria Szołajski Legal Group od wielu lat opiniuje umowy informatyczne oraz negocjuje ich postanowienia zarówno w imieniu wykonawców jak i zleceniodawców. Nasze doświadczenie pozwala nam na doskonałe rozumienie obydwu stron procesu informatycznego, dzięki czemu osiągamy dla naszych klientów zamierzone cele.

Jeżeli w swojej działalności również spotykasz się z umowami informatycznymi i nie jesteś pewny ich postanowień, zaufaj specjalistom i napisz do nas!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych