Najpełniejszą formą postępowania restrukturyzacyjnego jest postępowanie sanacyjne. Tak jak postępowania przedstawione we wcześniejszych artykułach, także postępowanie sanacyjne ma uchronić niewypłacalnego przedsiębiorcę przed upadłością.

Dotychczas omówiliśmy trzy inne rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych – postępowanie o zatwierdzenie układu, przyśpieszone postępowanie układowe oraz postępowanie układowe.

 

Na czym polegają działania sanacyjne?

W ramach postępowania sanacyjnego podejmuje się działania zmierzające do zawarcia układu z wierzycielami oraz działania sanacyjne, ingerujące w strukturę przedsiębiorstwa dłużnika.

Celem postępowania sanacyjnego jest poprawa sytuacji ekonomicznej dłużnika oraz przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, dlatego oprócz układu z wierzycielami podejmowane są działania sanacyjne.

Ochrona przed egzekucją w postępowaniu sanacyjnym jest najpełniejsza, ponieważ chroni także przed egzekucją wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo lub innych wierzytelności nieobjętych układem.

W postępowaniu sanacyjnym zarząd nad całym majątkiem własnym przedsiębiorcy przejmuje zarządca wyznaczony przez sąd, który zarządza majątkiem (masą sanacyjną).

Zarządca podejmuje działania sanacyjne, do których zaliczyć należy m.in.:

  • możliwość odstąpienia od niekorzystnych umów;
  • możliwość dokonania redukcji zatrudnienia;
  • możliwość zbycia zbędnego majątku.

Postępowanie sanacyjne cechuje restrykcyjny nadzór sprawowany przez sędziego-komisarza oraz wierzycieli.

W trakcie postępowania zarządca sporządza plan restrukturyzacyjny, który jest podstawą postępowania (określa środki na realizację postępowania) i pozwala ocenić szanse wykonania układu.

Postępowanie sanacyjne powinno trwać 12 miesięcy – do momentu uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Sanacja zmierza do utrzymania przedsiębiorcy i zaspokojenia wierzycieli.

 

Podsumowanie

Zdaniem Szołajski Legal Group, w dobie kryzysu należy wykorzystać postępowanie restrukturyzacyjne, aby uchronić przed upadłością i likwidacją działalności przedsiębiorcy.

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBank

Pierwszy rok fundacji rodzinnej w Polsce

Nieudana reforma wskaźników referencyjnych