Opisywaliśmy już zwycięstwa Frankowiczów z PKO BP, dotyczące umów zawieranych z tym Bankiem (zobacz tutaj). Okazuje się, że także umowy obecnie posiadane przez PKO, a zawierane z Bankiem Nordea (o których już pisaliśmy tutaj), zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu.

Sprawę kredytu hipotecznego Nordea-Habitat (zawartą 6 lutego 2007 r.), rozstrzygał Sąd Okręgowy w Warszawie 15 października 2020 r. Zdaniem Sądu umowa zawierała klauzule abuzywne, które pozwalały na jej unieważnienie. W treści wyroku czytamy, że:

„Nieważność umowy wynikała z jej postanowień, które przyznawały pozwanemu bankowi możliwość jednostronnego ustalania wysokości świadczeń stron w toku wykonywania umowy. Pozwany bowiem nie wykazał, że kurs waluty obcej był indywidualnie negocjowany przez powodów. Z treści umowy wynika bowiem wprost, że był to kurs ustalony przez pozwanego w jego tabeli i brak zapisów, że był to kurs inny niż kurs ustalony przez pozwanego w tabeli. W szczególności w treści samej umowy nie wskazano tego kursu, a został on podany przez pozwanego w dniu wypłaty środków powodom czyli już po zawarciu umowy.”

Co bardzo istotne, Sąd nie zgodził się z przytaczanym przez Bank wyrokiem Sądu Najwyższego. Zgodnie z tym wyrokiem, gdy kredyt jest wyrażony w złotych a umowa zawiera abuzywne klauzule dotyczące przewalutowania, to strony są związane umową kredytu złotowego. Zdaniem Sądu takie rozumowanie jest wewnętrznie sprzeczne i z tego powodu zasądził o unieważnieniu umowy.

Podsumowanie

Umowy zawierane z Nordea Bank zawierają klauzule abuzywne i podlegają unieważnieniu.

Orzecznictwo polskich sądów zdecydowanie się zmieniło na korzyść Frankowiczów. Obecnie w ponad 90 procentach spraw zwyciężają Frankowicze.

Szołajski Legal Group prowadzi sprawy kredytów frankowych zawieranych z Bankiem Nordea. Zapraszamy do kontaktu!

Autor artykułu

Marcin Szołajski

Radca prawny

Specjalista z zakresu Prawa zamówień publicznych, Prawa własności intelektualnej oraz z zakresu Sukcesji w firmach Rodzinnych. Doradza Wykonawcom składającym oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz reprezentuje Wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Reprezentuje konsumentów w sporach sądowych z instytucjami finansowymi (Bankami) w zakresie udzielonych kredytów „frankowych” oraz sprzedaży obligacji GetBack. Wspiera Twórców i Nabywców praw autorskich w procesie prawidłowego przenoszenia praw do utworów i udzielania stosownych licencji. Przeprowadza skuteczne procedury Sukcesji w firmach Rodzinnych. Czytaj więcej

Pozew o unieważnienie kredytu złotówkowego

Kolejna wygrana naszych Klientów z mBankiem

Wygrana naszego Klienta z Bankiem Millennium