Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkich?
201511.30
Off
0

Czy wadium lidera konsorcjum zabezpiecza wszystkich?

Sąd Okręgowy w Warszawie 14 października 2015 roku wydał istotny wyrok dotyczący gwarancji bankowej wniesionej przez konsorcjum. Zgodnie z treścią wyroku, bankowa gwarancja wadialna wystawiona na Lidera konsorcjum, już po zawarciu Umowy konsorcjum, obejmuje pozostałych konsorcjantów, mimo że nie zostali oni wymienieni w gwarancji. Przeanalizujmy jak doszło do wydania tego wyroku… Wyrok KIO: „nie” dla…

Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika
201511.27
Off
0

Prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika

W artykule tym poruszę istotne zagadnienie, dotyczące nabycia przez Pracodawcę praw autorskich do utworu stworzonego przez Pracownika, tzw. „utworu pracowniczego”. Warunki nabycia utworu pracowniczego Zgodnie z art. 12 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa autorskie do utworu stworzonego przez Pracownika nabywa Pracodawca pod następującymi warunkami: jeżeli Pracownik stworzył utwór w wyniku wykonywania obowiązków…

Darowizna w procesie sukcesji w firmie rodzinnej
201511.26
Off
1

Darowizna w procesie sukcesji w firmie rodzinnej

Artykuł ten poświęcam znanej wszystkim instytucji darowizny, która odgrywa istotną rolę w procesie sukcesji w firmie rodzinnej. Darowizna między najbliższą rodziną jest bezpłatna – nieopodatkowana podatkiem od spadków i darowizn. Jest naturalnym i w miarę prostym sposobem przekazania majątku sukcesorom. Co to jest darowizna? Darowizna to umowa cywilnoprawna pomiędzy darczyńcą (nestorem) a obdarowanym (sukcesorem), polegająca…

Umowa „Safe Harbour” między UE a USA nieważna!
201511.24
Off
0

Umowa „Safe Harbour” między UE a USA nieważna!

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 6 października 2015 roku orzekł nieważność Umowy Safe Harbour między UE a USA. Sprawa Maxa Schremsa Trybunał wydał wyrok w związku z wątpliwościami austriackiego aktywisty Maxa Schremsa. Uważał on, że dane osobowe Europejczyków są niedostatecznie chronione w Stanach Zjednoczonych przez amerykańskich gigantów e-usług. Powoływał się przy tym na dokumenty ujawnione przez…

Spóźnione wniesienie wadium wyklucza wykonawcę
201511.23
Off
0

Spóźnione wniesienie wadium wyklucza wykonawcę

Wadium – pełna odpowiedzialność wykonawcy W tym artykule chcę przypomnieć potencjalnym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o tym, jak istotne jest właściwe i terminowe wniesienie wadium. Przygotowując się do napisania tego artykułu przejrzałem dziesiątki najnowszych orzeczeń Krajowej Izby Odwoławczej w temacie wadium, które nie pozostawiły żadnych wątpliwości: wadium musi być pełne; i…

Jak skopiować protokół postępowania przetargowego?
201511.20
Off
0

Jak skopiować protokół postępowania przetargowego?

Dostęp i kopiowanie protokołu postępowania oraz załączników Problemem dostępu i kopiowania przez wykonawcę protokołu postępowania oraz jego załączników zajęła się Krajowa Izba Odwoławcza w połączonych sprawach KIO 1299/15 oraz KIO 1331/15, zakończonych wyrokiem z dnia 7 lipca 2015 roku. W jednym ze złożonych odwołań do Prezesa KIO zarzucono zamawiającemu m.in. naruszenie § 5 ust. 1,…

Testament – tradycyjna forma dziedziczenia i planowania sukcesji
201511.19
Off
0

Testament – tradycyjna forma dziedziczenia i planowania sukcesji

Nikt nie lubi myśleć o testamencie i śmierci Zazwyczaj ludzie nie chcą myśleć o testamencie czy dziedziczeniu. Kojarzy im się to jednoznacznie – ze śmiercią. A to nie jest tematem ani łatwym ani przyjemnym. Skoro jednak śmierć jest nieunikniona, nie warto odkładać decyzji o sporządzeniu testamentu na bliżej nieokreśloną przyszłość. W mojej ocenie, niezwykle istotne…

Naruszenie osobistych praw autorskich czy dóbr osobistych?
201511.17
Off
0

Naruszenie osobistych praw autorskich czy dóbr osobistych?

Ciekawym zagadnieniem na gruncie prawa autorskiego jest relacja pomiędzy przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych dotyczących autorskich praw osobistych, a przepisami kodeksu cywilnego w zakresie ochrony dóbr osobistych. Jest to o tyle istotne, że w przypadku naruszenia tych praw twórca winien wskazać na jakiej podstawie prawnej dochodzi stosownego odszkodowania. Autorskie prawa osobiste to…

Jak potwierdzić należyte wykonanie umowy?
201511.16
Off
0

Jak potwierdzić należyte wykonanie umowy?

Każdy podmiot biorący udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego musi przedstawiać dowody poświadczające należyte wykonanie realizowanych wcześniej podobnych robót czy usług. Wymaganie takie, stawiane niemal zawsze przez zamawiającego, ma uwiarygodniać kompetencje wykonawcy. Dowody, które mogą wykazywać należyte wykonanie umowy zostały określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie…

Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO
201511.13
Off
0

Pełnomocnik w postępowaniu przed KIO

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907) (dalej „Ustawa”) w żadnym miejscu nie odnosi się bezpośrednio do problematyki pełnomocników i pełnomocnictw do składania odwołań oraz występowania przed Krajową Izbą Odwoławczą. Definicje, które stanowią art. 2 Ustawy, nie zawierają wytłumaczenia ani terminu pełnomocnik ani pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo z Kodeksu cywilny czy Kodeksu postępowania…